Skip links

Polityka prywatności

Drodzy,

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO, informujemy, iż zgodnie z art. 13 RODO:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Big Festivalowski Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzka 5A, thedude@bigfestivalowski.com,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w siedzibie Administratora lub pod adresem e-mail: thedude@bigfestivalowski.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. realizacji niezbędnych do wykonania zadań Administratora związanych z celem statutowym polegającym na inicjowaniu, prowadzeniu i wspieraniu działań w zakresie kultury, sztuki oraz nauk humanistycznych a w szczególności organizowaniu festiwali, wydarzeń kulturalnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. w celach analitycznych aby optymalizować usługi/działania związane z celem statutowym Administratora w szczególności udzielania wsparcia i optymalizacji komunikacji gości/uczestników festiwalowych, wymiany informacji, w celach archiwizacyjnych, statystycznych oraz w celu dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO,
  • przekazanie danych innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. C RODO,
  • otrzymywania ofert marketingowych, korespondencji okolicznościowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, uczestniczące w realizacji zadań statutowych Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych takie jak np. firmy logistyczne, hotele, firmy audytowe i konsultingowe, biuro rachunkowe, banki, firmy świadczące usługi IT i cloud, agencje reklamowe, firmy współpracujące z Administratorem w zakresie promocji, marketingu (np. rozgłośnie radiowe, TV, lokalna lub branżowa prasa)
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do wykonania zadań Administratora związanych z celem statutowym polegającym na inicjowaniu, prowadzeniu i wspieraniu działań w zakresie kultury, sztuki oraz nauk humanistycznych np. organizowania festiwali, wydarzeń kulturalnych a także po jej zakończeniu w celach:
  • dochodzenia roszczeń w związku z uczestnictwem Pani/Pana w działaniach/wydarzeniach organizowanych przez Administratora,
  • dochodzenia roszczeń w związku z uczestnictwem Pani/Pana w działaniach/wydarzeniach organizowanych przez Administratora,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
  • a w zakresie otrzymywania ofert marketingowych, ofert handlowych, korespondencji okolicznościowej, od momentu wyrażenia Pani/Pana zgody do momentu odwołania tej zgody.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych – posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych osobowych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie danych osobowych było dobrowolne, jednakże odmówienie podania mogło skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w organizowanych przez Administratora wydarzenia kulturalnych, czy festiwalach i niemożliwością otrzymywania ofert marketingowych.